راجستان نام شهری توریستی ست که در هندوستان میباشد.. مکانهای تاریخی و همین طور جشن های بومی در شهر برای آشنا شدن توریستها بنمایش در میآید.

نمای طولی زیبای از یکی از خیابان های راجستان هند.

بینگ والپیپر یکشنبه 25 آبان 1393