درختان صنوبر زیبا در کنار درختان برگ سوزنی برگی که با برف پویشیده شده اند بسیار زیبا جلوه میکنند.

درختان صنوبر لرزان