سنجاب درختی "گونه ژاپنی" زیبا و بامزه در عین حال شیطون در حال خوردن صبحانه پاییزی.

سنجاب درختی