این صومعه بودای در کوه های غربی شهر لاراخ در هند میباشد.

صومعه لامایرا