و این هم از اولین غنچه گل ساعتی که امسال اولین سالش رو در باغچه کوچیک من شکوفا میکنه.

گل ساعتی رونده 94